Adatvédelmi tájékoztató

Jelen tájékoztatás célja, hogy a Vörös Festék Kft., mint adatkezelő által kezelt személyes adatokkal kapcsolatban az irányadó jogszabályok, így különösen Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseivel összhangban az érintettek részére információt szolgáltasson.
Az adatkezelés jogszerűen, tisztességesen és átlátható módon, a cél eléréséhez szükséges mennyiségű adat, lehető legrövidebb idejű kezelésével valósul meg. Az adatkezelés során az adatkezelő gondoskodik az adatok pontos és biztonságos kezeléséről. Az adatokhoz az adatkezelő munkavállalói feladatuk ellátásához szükséges mértékben férnek hozzá. Harmadik személy részére adattovábbítás - jogszabályban előírt eseteket és a 3. pontban foglaltakat kivéve - nem történik.
érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy; személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ; adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja; adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
1. Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:

Vörös Festék Kft. /székhely: 8900 Zalaegerszeg, Budai Nagy Antal u. 15-17.; telefonszám: 06 92 346 734; e-mail cím: info@vorosfestek.hu, vorosimre@vorosfestek.hu; nyilvántartásba bejegyző cégbíróság: Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 20-09-063066; adószám:11358266-2-20.; engedélyező hatóság: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Jegyzője, 8901 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19., I/2815/2008/
2. Kezelt adatok, adatkezelés jogalapja, célja, időtartama:

2.1. Érintettnek, mint az adatkezelővel üzleti kapcsolatba lépő félnek, az adatkezelő által nyújtott szolgáltatás teljesítése érdekében rendelkezésére bocsátott adatai (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, adószám, egyéb személyes adat). Az adatkezelés jogalapja az érintettel kötött/kötendő szerződés, illetve az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontjai] Az adatkezelés célja az érintett vásárlási szándékának rögzítése, hatékony, illetve folyamatos kapcsolattartás biztosítása, megállapodásban foglalt feltételek teljesítése, illetve a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számv. tv.) előírásainak betartása. A Számv. tv. törvény 169. §-a körébe tartozó bizonylatok megőrzési ideje 8 év, minden egyéb adat tárolásának időtartama az adatgyűjtés céljához kötötten, annak megvalósulásához szükséges mértékben kerül meghatározásra. Az időtartam leteltét követően a kezelt adatok törlésre kerülnek.
2.2. Munkaviszonnyal összefüggésben kezelt a munkavállalói adatok (személyazonosító adatok, lakóhely, telefonszám, biztosításra és járulékfizetésre vonatkozó adatok). Az adatkezelés jogalapja a munkaviszonyt létrehozó munkaszerződés, illetve az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontjai]. Az adatkezelés célja az állami adóhatóság (NAV) felé történő bejelentési kötelezettség teljesítése [az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 16. § (1) bekezdés]. A maradandó értékű iratnak minősülő munkaügyi iratok nem selejtezhetők, azokat az adatkezelőnek meg kell őriznie (köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 3. § j) pont, 4. §), valamint az Art. hatálya alá tartozó okiratokat az adatkezelőnek a nyilvántartás módjától függetlenül az adó megállapításához való jog elévüléséig meg kell őriznie [Art. 78. § (3) bekezdés].
2.3. Tevékenység végzés helyén (8900 Zalaegerszeg, Budai Nagy Antal u. 15.) képfelvételt rögzítő elektronikus megfigyelőrendszer működtetése során keletkező adatok. Az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja]. Az adatkezelés célja vagyonvédelem [a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005.évi CXXXIII. törvény 31. § (1) bekezdése]. Az adatok tárolásának időtartama 2 munkanap, amelynek elteltét követően az adatok automatikusan törlésre kerülnek.
3. Adatok továbbítása

3.1. Sixt Kft. (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok utca 17. 1. em. 4., cégjegyzékszám: 20-09-060620), mint könyvelő és tanácsadási tevékenységet ellátó cég. A tevékenység célja az adatkezelő számára könyvelési szolgáltatást nyújtása. A továbbított adatok körébe az Art., illetve a Számv. tv. hatálya alá tartozó bizonylatokban, munkaügyi iratokban szereplő ügyféli, munkavállalói adatok tartoznak.
3.2. BlazeArts Kft. (székhely: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8., e-mail: info@forpsi.hu), mint tárhely szolgáltató. A tevékenység célja weboldal (www.vorosfestek.hu) és elektronikus levelezőrendszer elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
4. Érintettet megillető jogok, valamint érvényesítésük módja

4.1. Az érintettnek joga van, hogy
-az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon,
-kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa,
-kérelmére a személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, kiegészítse, illetve törölje
-kérelmére személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza,
-személyes adatok kezelésével kapcsolatban tiltakozzon,
-visszavonja az adatkezeléshez történő hozzájárulását.
4.2. Az érintett által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet az adatkezelő annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja és döntéséről az érintettet írásban, vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti.
4.3. Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon:+36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) lehet benyújtani. [Infotv. 51/A., 52. §]
4.4. Az érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. [Infotv. 23. §]